Opšti uslovi korišćenja eFinity mobilne aplikacije i eFinity web portala

1. Kompanija EFINITIX DOO BEOGRAD (u daljem tekstu EFINITIX), ul. Dimitrija Tucovića br.10, Beograd, matični broj: 17242628, PIB: 100835855, je vlasnik i izdavalac eFinity mobilne aplikacije na Android i iOS mobilnim platformama (u daljem tekstu eFinity Aplikacije) kao i eFinity WEB Portala http://www.efinity.rs/ (u daljem tekstu eFinity WEB Portal).

Svako lice koje je eFinity Korisnik pristaje na Opšte uslove korišćenja eFinity Servisa i može da koristi sve funkcije eFinity Servisa mobilne aplikacije i eFinity WEB Portala.

3. Kompanija EFINITIX ima pravo da prikuplja, koristi, obrađuje sve podatke koji se prikupljaju u okviru eFinity Servisa, odnosno pripadajućih eFinity Aplikacija, koje predstavljaju sastavni deo Opštih uslova korišćenja eFinity Servisa. Kompanija EFINITIX se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima eFinity Servisa, kao i podatke o transakcijama iste čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti isključivo za potrebe eFinity Servisa i eFinity Korisnika, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Kompanija EFINITIX prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima eFinity Aplikacije i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kompanija EFINITIX daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima eFinity Aplikacije se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Kompanije EFINITIX (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. EFINITIX se obavezuje da neće arhivirati, u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke preuzete od korisnika eFinity Aplikacije vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija EFINITIX je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

4. Rukovalac podataka, koji se dobijaju na osnovu korišćenja eFinity Servisa, odnosno eFinity Aplikacije i eFinity WEB Portala, u skladu sa gore navedenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, je kompanija Telekom Srbija, a Obrađivač podataka je kompanija EFINITIX. Telekom Srbija ima ekskluzivno pravo da prodaje eFinity aplikativni servis (u daljem tekstu eFinity Servis), za potrebe svojih krajnjih korisnika, pravnih lica koja su registrovana u Republici Srbiji (u daljem tekstu eFinity Korisnik).

5. Korisnik podataka, koji se dobijaju na osnovu korišćenja eFinity Servisa mobilne aplikacije i eFinity WEB Portala, u skladu sa gore navedenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, su eFinity Korisnici koji sa kompanijom Telekom Srbija imaju adekvatan Ugovor o korišćenju eFinity Servisa.

6. Kompanija EFINITIX zadržava pravo da u svakom trenutku i bez dodatne najave, povuče eFinity Servisa mobilnu aplikaciju i/ili i eFinity WEB Portal iz upotrebe, kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja eFinity Servisa, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku na web sajtu http://www.efinity.rs i u okviru same eFinity Servisa mobilne aplikacije.

7. eFinity Aplikaciju i eFinity WEB Portal može koristiti samo registrovani Korisnik eFinity Servisa. Kompanija EFINITIX zadržava pravo da, u svakom trenutku, proveri identitet Korisnika eFinity Servisa putem Telekom Srbija koji poseduje registracione podatke eFinity Korisnika.

8. Korisnik eFinity Servisa može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan da Rukovaocu Podataka nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.

9. Rukovalac, Obrađivač i Korisnik podataka o Korisniku eFinity Servisa podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

10. Korisnik eFinity Servisa je saglasan da kompanija EFINITIX sve podatke koji se nalaze u okviru eFinity Aplikacija (Android i/ili iOS), odnosno do kojih je došla preko eFinity WEB portala, a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prikupljenih podataka, i dostavljanja sadržaja putem eFinity WEB Portala i eFinity Aplikacija, odnosno omogućavanja dodatnih servisa eFinity Korisnicima eFinity WEB Portala i eFinity Aplikacija

11. Korisnici eFinity Servisa koji nisu u periodu od 6 meseci imali ni jednu transakciju u okviru eFinity Servisa mogu biti privremeno suspendovani, odnosno takvi Korisnici eFinity Servisa jedino na pisani zahtev poslati na office@efinity.rs mogu biti uključeni ponovo u eFinity Servis.

12. Korisnik eFinity Servisa bilo kakvu primedbu/sugestiju može da prijavi slanjem mail-a na office@efinity.rs.

13. Svako neovlašćeno korišćenje, pokušaj reverznog inženjeringa ili zloupotreba eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije biće sankcionisano u skladu sa Zakonskim aktima i povlači trajno oduzimanje prava korišćenja eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije.

14. Korisnik eFinity Servisa će prilikom instaliranja svake nove verzije eFinity Aplikacije dobiti jasne informacije o potrebnim pravima i saglasnostima na korišćenje mobilnog telefona, odnosno pripadajućih delova telefona (GPS senzor i sl.) koji se moraju eksplicitno prihvatiti od strane Korisnika eFinity Servisa Aplikacije.

15. Korisnik eFinity Servisa u svakom trenutku može putem eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije, odnosno putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije.